ระบบสารสนเทศโรงเรียนดัดดรุณี (e-School)
ระบบพัสดุ ระบบครุภัณฑ์ สารสนเทศครูและบุคลากร สารสนเทศนักเรียน
เลือกตั้งออนไลน์ สื่อและผลงานวิชาการ ระบบแผนการสอน ระบบจองรถยนต์
จองห้องประชุม ห้องเรียนออนไลน์ ห้องสอบออนไลน์ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
คลังรูปภาพ คลังข้อมูล ห้องบริการ ICT ห้องสมุดออนไลน์